Obowiązek informacyjny

dla nowych i obecnych prenumeratorów czasopisma

W niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje odpowiadające na pytania: ktojakiew jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe podczas wykonywania usługi. Mając świadomość znaczenia dokumentu w szczególności jego treści do przekazania oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się, aby był on dla Ciebie zrozumiały.

 

1. Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

• możesz zadzwonić: +48 (22) 858 79 55

• napisać e-maila: info@health-and-beauty.com.pl

• wysłać list na adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres iod@health-and-beauty.com.pl, w każdym temacie który dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Korzystając z usługi prenumeraty czasopisma, prosimy Cię o podanie wyłącznie podstawowych danych osobowych takich jak:

·  Imię i Nazwisko oraz nazwa podmiotu gospodarczego,

·  adres zamieszkania lub adres działalności,

·  dane rejestrowe podmiotu gospodarczego,

·  Twój status zawodowy,

W sytuacji wyrażenia dodatkowej zgody, prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail lub adres korespondencyjnego.

 

3. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Zebrane dane osobowe, przetwarzamy przede wszystkim:

·  w celu realizacji podstawowego celu jakim jest realizacja usługi prenumeraty czasopisma, na podstawie zawartej umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

·   w celu wynikającym z konieczności dokonania rozliczeń finansowych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, oraz

·   w celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarg i reklamacji, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z nawiązanej relacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub

·  w celach własnych administratora wynikających z prowadzenia statystyk, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także

·  w sytuacji wyrażenia osobnej zgody na otrzymywanie aktualnych informacji o tematyce branżowej za pomocą wybranych przez Ciebie środków komunikacji, będziemy przetwarzać w tym celu podane przez Ciebie dane takie jak adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu.

 

Pamiętaj

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to możesz wnieść drogą:

· mailową, wysyłając maila na adres: iod@health-and-beauty.com.pl

· korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem https://www.health-and-beauty.com.pl/dane-osobowe/wnioski-dot-danych-osobowych/

·  lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

 

4. Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi prenumeraty czasopisma, dokonania rozliczeń płatniczych oraz wystawienia faktury, przyjęcia skargi, reklamacji i udzielenia stosowanych wyjaśnień.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie aktualnych informacji branżowych jest dobrowolne i zawsze Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 

5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

A. Prenumerata czasopisma

Przez okres świadczenia usługi prenumeraty a  po jej zakończeniu, dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres odpowiadający okresowi wynikającego z obowiązku prawnego związanego z przechowywaniem dokumentów księgowych, a po wskazanym okresie przez okres przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat trzy.

B. Rozpatrywanie wniosków, skarg w tym udzielonych odpowiedzi

Przez okres nie dłuży niż trzy lata, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu w związku
z dochowaniem dowodu w zakresie realizacji złożonego wniosku oraz udzielania odpowiedzi lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.   

C. Wewnętrzne cele Administratora

Dane przetwarzane do wewnętrznych celów Administratora związanych z wysyłką prenumeraty możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia usługi lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

D. Obrona i dochodzenie roszczeń

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, nie dłużej niż przez okres trzech lat.

E. Zgody marketingowe

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na jeden z podanych celów marketingowych, do czasu wycofania udzielonej zgody lub zakończenia wskazanego celu.

 

6. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Prenumerata czasopisma nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia.

 

7. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników za wyjątkiem sytuacji:

· w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. kurierzy, operatorzy telekomunikacyjni,

·  w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Health and Beauty Media Sp. z o.o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

-  dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

-  egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

-  monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.;

-  wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

-  ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony health-and-beauty.com.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

· lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie;

· lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

 

8. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

· żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);

· do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie wniosku o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;

· do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;

· do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

· do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

· do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;

· do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

9. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

• droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@health-and-beauty.com.pl

• korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem https://www.health-and-beauty.com.pl/dane-osobowe/wnioski-dot-danych-osobowych/

• lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o.,  02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

 

10. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.