Polityka prywatności

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych, dlatego z zaangażowaniem każdego dnia staramy się dbać o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszego serwisu internetowego. Dlaczego, bo wiemy jak ważne jest dla Was bezpieczeństwo danych osobowych oraz prawo do prywatności – my też cenimy Naszą prywatność. 

Z tego powodu, w niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje odpowiadające na pytania: kto, jakie, w jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe podczas Twoich wizyt na Naszej stronie internetowej.

Mając świadomość znaczenia dokumentu w szczególności treści do przekazania oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się, aby był on dla Użytkowników zrozumiały.

 

1. Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

• możesz zadzwonić: +48 (22) 858 79 55

• napisać e-maila: info@health-and-beauty.com.pl

• wysłać list na adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres iod@health-and-beauty.com.pl, w każdym temacie który dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

2.      Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jeśli jesteś Użytkownikiem strony www.health-and-beauty.com.pl i nie korzystasz z udostępnionych na stronie elektronicznych form kontaktu z Nami, to zbieramy wyłącznie:

- Adres IP,

- dane dotyczące częstotliwości odwiedzania i czas przeglądania naszego serwisu – Twojej aktywności,

- dane dotyczące lokalizacji oraz urządzenia, z którego korzystasz przeglądając Nasz serwis,

- logi.

Jeśli jesteś Użytkownikiem strony www.health-and-beauty.com.pl i korzystasz z udostępnionych na stronie elektronicznych form kontaktu z Nami, to zbieramy dodatkowo:

- Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu,

- adres e-mail i/lub numer telefonu,

- inne dane dotyczące korespondencji elektronicznej lub telefonicznej.

Jeśli jesteś Użytkownikiem strony www.health-and-beauty.com.pl i zarejestrowałeś się do bazy kontaktów przez udostępnione formularze, to zbieramy dodatkowo:

- Imię i Nazwisko i/lub nazwa podmiotu,

- adres zamieszkania i/lub adres podmiotu,

- adres e-mail i/lub numer telefonu,

- status, rodzaj świadczonych usług, branża,

- dane rejestracyjne podmiotu.

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Ciebie.

 

3. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Przetwarzamy przede wszystkim:

a) w celu prowadzenia statystyk odwiedzin Naszego serwisu, które mogą dotyczyć takich informacji jak: czasu spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia Korzystasz przeglądając Nasz serwis;

b) w celu umożliwienia nawiązania z Nami kontaktu przez podane na stronie adresy e-mail lub numery telefonów oraz za pomocą udostępnionego formularza lub wchodzi z nami w interakcje na portalach społecznościowych innych firm (zgodnie z warunkami korzystania z nich i obowiązującymi politykami prywatności w tym Naszą polityką prywatności mediów społecznościowych oraz

c) w celu umożliwienia zarejestrowania się do Naszej bazy kontaktów poprzez udostępniony formularz rejestrowy oraz

d) w celu marketingu bezpośredniego, a w sytuacji wyrażenia zgody, również w celu marketingu za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz

e) w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, co wynika z Naszego prawnego interesu w związku z prowadzoną działalnością.

 

4. Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy twoje dane osobowe

A. Kontakt (przez udostępnione dane kontaktowe w tym pocztę e-mail)

Podstawą przetwarzania podanych w formularzu danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) wynikający z wykonania przez Ciebie czynności nawiązania z Nami kontaktu w danej sprawie, udzielenia odpowiedzi i/lub niezbędnych wyjaśnień.

B. Baza kontaktów (formularz rejestrowy)

Podstawą prawną przetwarzania podanych w formularzu danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) - Twoja zgoda, udzielona w związku z zapisaniem się do bazy kontaktów w celu otrzymywania bieżących materiałów informacyjnych o Naszej działalności drogą tradycyjną (marketing bezpośredni) lub w sytuacji wyrażenia osobnej zgody również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.   

C. Statystyki odwiedzin

Podstawą prawną przetwarzania zbieranych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) - Nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie zarządzania Naszym serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom.

D. Marketing bezpośredni

Podstawą prawną przetwarzania zbieranych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) - Nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie podejmowania działań handlowych Naszych produktów i usług.

E. Formularz kontaktowy (wnioski dotyczące danych osobowych)

Podstawą prawną przetwarzania zbieranych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) - Nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie realizacji złożonych wniosków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

5. Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako niezbędne, może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sytuacji nawiązania z Nami kontaktu, zarejestrowania się do bazy kontaktów lub realizacji twojego wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych.  

Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe, jest dobrowolne, a brak ich podania nie wiąże się z żadnymi obostrzeniami.  

 

6. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

A. Kontakt (poczta e-mail)

Przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania oraz przez okres wykorzystania danych do marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie lub wniosku o usunięcie tych danych. Jednakże, jeśli na podstawie nawiązanej relacji, podejmiemy współpracę okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania tej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku
z tą relacją biznesową oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

B. Baza kontaktów (formularz rejestrowy – marketing bezpośredni)

Przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest marketing bezpośredni lub do czasu wycofania zgody, na przetwarzanie podanych w formularzu danych i/lub sprzeciwu z zastrzeżeniem sytuacji, gdy nawiążemy relację biznesową to okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania tej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą relacją biznesową oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

C. Baza kontaktów (formularz rejestrowy w sytuacji wyrażenia osobnej zgody na marketing za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

Przez okres niezbędny do realizacji celu na jaki została udzielona zgoda lub do czasu jej wycofania.

Pamiętaj

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to możesz wnieść drogą:

• droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@health-and-beauty.com.pl

• korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem https://www.health-and-beauty.com.pl/dane-osobowe/wnioski-dot-danych-osobowych/

• lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o.,  02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

D. Statystki (serwis)

Przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego, ponieważ chcemy porównywać i obserwować rozwój Naszej strony, czy idziemy właściwą drogą.

E. Formularz kontaktowy (wnioski dotyczące danych osobowych)

Przez okres nie dłuży niż 3 lata, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu w związku z dochowaniem dowodu w zakresie realizacji złożonego wniosku oraz udzielania odpowiedzi.  

F. Obrona i dochodzenie roszczeń

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, nie dłużej niż przez okres trzech lat.

 

7. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.

 

8. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji:

· w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. kurierzy, operatorzy telekomunikacyjni,

· w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Health and Beauty Media Sp. z o.o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

- dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

- egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

- monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.;

- wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

- ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony health-and-beauty.com.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

· lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie;

· lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

 

9. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

· żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);

· do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;

· do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;

· do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

· do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

· do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;

· do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);

·  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

10. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się  z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

• droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@health-and-beauty.com.pl

• korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem https://www.health-and-beauty.com.pl/dane-osobowe/wnioski-dot-danych-osobowych/

• lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o.,  02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

 

11. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Naszych użytkowników.

 

12. Informacje ogólne, ale może warto się zapoznać

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy Administratorem danych osobowych. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych. W szczególności:

· stosujemy szyfrowanie SSL;

· kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;

· dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności;

·  a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Czy chcemy przetwarzać wrażliwe dane Użytkowników?

Nie, nie chcemy, dlatego apelujemy do Naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu Swoich danych osobowych kierowali się rozwagą w szczególności, aby nigdy nie przekazywali danych wrażliwych np. stanu zdrowia.

Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer zapisywane na Twoim urządzeniu, z którego odwiedzasz stronę www. health-and-beauty.com.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także okoliczności ich powstania można znaleźć m.in. tutaj.

Media społecznościowe

W toku korzystania z Portali społecznościowych Użytkownicy dzielą się z Health and Beauty Media Sp. z o.o. różnymi informacjami. Podają nam swoje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, zadają pytania, zgłaszają skargi jak również dzielą się swoimi komentarzami i spostrzeżeniami oraz biorą udział w konkursach. Wykonując te czynności pozostawiacie po sobie mniej lub bardziej widoczne ślady aktywności, które mogą stanowić dane osobowe
w rozumieniu przepisów RODO.

Jednakże, pomimo że właścicielem serwisu prowadzonego w mediach społecznościowych jesteśmy My, to ze względu na charakter działalności mediów społecznościowych, administratorem tych danych będzie również właściciel (dalej zw. Operatorem) danego medium społecznościowego.

Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Użytkownikiem własną relację (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako Health and Beauty Media Sp. z o.o. nie posiadamy dostępu.

Naszym celem przetwarzania danych na prowadzonych przez nas serwisach na portalach społecznościowych:

· https://www.facebook.com/BeautyForumPolska/

· https://www.facebook.com/beautyforumnail/

· https://www.facebook.com/OnHairWarsaw/

jest informowanie Użytkowników o Naszych ofertach, produktach, usługach, promocjach, konkursach, targach i wydarzeniach branżowych, nowościach firmowych, a także interakcja z osobami odwiedzającymi Nasze portale społecznościowe.

W celu wyjaśnienia wszelkich kwestii odpowiedzialności za przetwarzanie Waszych danych osobowych prosimy o zapoznanie się z:

- naszą polityką prywatności mediów społecznościowych,

- polityką prywatności Facebooka, która znajduje się pod adresem:  https://www.facebook.com/policy.php.

Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

 

13. Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: iod@health-and-beauty.com.pl .

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

· Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10,

· tel.: +48 (22) 858 79 55